↓ k navigaci

Doplněk Rozpisu krajského přeboru mládeže (2008-2009)


Poznámka: VIS = volejbalový informační systém

1. Individuální licenční příspěvky (upřesnění čl. 10 Rozpisu na základě Směrnice č.3/2007 "Licenční příspěvky v ČVS" a prováděcího pokynu ČVS k této směrnici)

 1. (Individuální) licenční příspěvky platí:
  - hráči, trenéři, funkcionáři uvedení na soupisce družstva (a v zápise o utkání),
  - rozhodčí uvedení na listině rozhodčích,
  - všichni další členové ČVS, kteří se chtějí účastnit v daném soutěžním roce činnosti ČVS.
  Členové ČVS platí licenční příspěvky prostřednictvím svého oddílu hotově pověřené osobě Středočeského KVS. Každý účastník, ať už je současně hráč, trenér, rozhodčí nebo funkcionář zaplatí licenční příspěvek pouze jednou, prioritně jako hráč.
  Od placení licenčního příspěvku jsou osvobozeni čestní členové ČVS a členové Síně slávy ČVS.
   
 2. Výše licenčního příspěvku se řídí věkem:
  - muži nar. 31.12.1988 a starší zaplatí licenční příspěvek ve výši 200,- Kč,
  - ženy nar. 31.8.1989 a starší zaplatí licenční příspěvek ve výši 200,- Kč,
  - junioři a kadeti nar. 1.1.1989 až 31.12.1992 ve výši 100,- Kč,
  - juniorky a kadetky nar. 1.9.1989 až 31.8.1993 ve výši 100,- Kč,
  - žáci nar. 1.1.1993 a mladší ve výši 50,- Kč,
  - žákyně nar. 1.9.1993 a mladší ve výši 50,- Kč.
   
 3. Start hráče, účast trenéra nebo funkcionáře v utkání bez zaplaceného licenčního příspěvku se postihuje na základě čl. 27 Soutěžního řádu ČVS hracími důsledky.
   
 4. Licenční příspěvky se hradí hotově pověřenému pracovníkovi Středočeského KVS. Při platbě musí být předložen ve dvou vyhotoveních seznam platících osob s vyznačením registračních čísel a nominálních hodnot licenčních příspěvků s uvedením celkové platby. Pověřená osoba Středočeského KVS na základě seznamu zanese okamžitě zaplacení do evidence VIS a to jen u těch osob, které jsou řádně ve VIS registrované a které ještě nemají licenční příspěvek zaplacen, a to ve výši, která odpovídá jejich věku. Pokud dojde k nesrovnalosti mezi předloženým seznamem platících osob a zaevidovanými licenčními příspěvky, vyznačí rozdíl pověřená osoba Středočeského KVS do obou výtisků předloženého seznamu a přijme takovou částku za licenční příspěvky, která odpovídá zaplacení zaevidovanému do VIS.
  Pověřená osoba Středočeského KVS vystaví na základě převzetí finančních prostředků příjmový pokladní doklad, potvrdí jeden výtisk seznamu platících osob a předá obojí zástupci oddílu. Kopii příjmového dokladu a jeden výtisk seznamu platících osob si ponechá k založení.
   
 5. Licenční příspěvky je možné uhradit v zasedací místnosti Pracoviště Sdružení krajských svazů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 v těchto termínech: 19.8., 20.8., 2.9., 3.9., 23.9. a 24.9.2008 vždy od 10 do 18 hodin (termíny jsou zvoleny tak, aby vyhovovaly začátkům jednotlivých soutěží).
   
 6. Mimo výše uvedené termíny je možné licenční příspěvky uhradit výjimečně na základě individuální dohody s panem Jiřím Skružným (adresa a telefon viz adresář rozhodčích), který je pověřenou osobou za vybírání licenčních příspěvků za Středočeský KVS.
   

2. Hlášení výsledků (upřesnění čl. 17 Rozpisu)

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den – nahlášení výsledků další den již nebude možné !!!) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 724 234 234 ve tvaru :
SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK MÍČE     (oddělené jednou mezerou).

SOUTĚŽ je název soutěže ve tvaru:

STJRI - pro krajský přebor juniorů
STJKY - pro krajský přebor juniorek
STKTI - pro krajský přebor kadetů
STKKY - pro krajský přebor kadetek
STZCI - pro krajský přebor žáků
STZKY - pro krajský přebor starších žákyň
STMZKY - pro krajský přebor mladších žákyň

Název soutěže pro zimní a jarní část soutěže starších a mladších žákyň (dojde k rozdělení do výkonnostních skupin) bude upřesněn před jejich zahájením.

ZÁPAS je pořadové číslo utkání dle rozlosování.

VÝSLEDEK je poměr setů, kde vzájemně oddělené dvojtečkou jsou na prvním místě sety družstva uvedeného v rozlosování jako prvního (v případě dvojzápasů domácího) a na druhém místě družstva uvedeného v rozlosování jako druhého.

MÍČE je v závorce uvedený zkrácený zápis získaných míčů (viz příklady SMS hlášení).

Na jednu SMS zprávu je možné nahlásit pouze jeden výsledek.

Příklady SMS hlášení:

STKKY 5 3:1 (25,-17,21,22)
Utkání krajského přeboru kadetek Komárov – Tuchlovice
odehrané s výsledkem 3:1 a výsledkem setů 27:25, 17:25, 25:21,25:22.
STZCI 29 1:3 (-26,21,-9)
Utkání krajského přeboru juniorů Kladno – Tuchlovice
odehrané s výsledkem 1:2 a výsledkem setů 26:28, 25:21, 9:15.

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetových adresách stc.cvf.cz a www.cvf.cz.

Vedoucí družstev, kteří mají přístup do VIS (modul soutěže), mohou výsledek místo SMS zprávy zapsat přímo do VIS (rovněž v den konání utkání).

3. Soupisky

Vytváření soupisek a provádění změn na soupiskách se řídí čl. 7 a 8 Soutěžního řádu ČVS a čl. 10 odst. f) Rozpisu soutěže.

Soupisky si oddíly vyhotovují samy elektronicky ve VIS prostřednictvím organizačního pracovníka družstva. Odtud si i soupisku vytisknou a potvrdí razítkem oddílu a podpisem příslušného funkcionáře. Soupiska se již nezasílá k potvrzení vedoucímu soutěže, neboť ten má přístup k aktuální soupisce družstva v elektronické podobě ve VIS.

Do zápisu o utkání mohou být uvedeni pouze hráči(ky), trenéři a funkcionáři uvedení na soupisce.

Při přestupu nebo hostování do jiného oddílu a při ukončení hostování dojde automaticky k vymazání hráče(ky) ze soupisky vedené ve VIS v elektronické podobě. Oddíly mají povinnost v tomto případě zaktualizovat vytištěnou soupisku.

Doplňování soupisek po 9. lednu 2009 již nemohou provádět oddíly samy. Na žádost družstva zajistí v oprávněných případech doplnění soupisky ve VIS vedoucí soutěže a oddíly si doplněnou soupisku vytisknou.

Rovněž úpravy v soupiskách při přeřazování hráče(ky) mezi družstvy téhož oddílu dle čl. 8 odst. a) Soutěžního řádu ČVS provádí pouze vedoucí soutěže na základě žádosti oddílu při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci.

4. Elektronické zasílání zápisů o utkání (upřesnění čl. 17 Rozpisu)

O každém utkání se podle čl. 21 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu. Pří zasílání zápisů o utkání je pořadatel povinen dodržovat následující zásady:

 1. Zápisy o utkání zasílá pořadatel utkání e-mailem v naskenované podobě v jednom z formátů PDF, TIF nebo JPG jako přílohu e-mailu na adresu stc-vol@seznam.cz a v kopii na e-mailovou adresu organizačního pracovníka soupeře/soupeřů (viz adresář družstev), a to nejpozději první pracovní den po uskutečnění utkání.
 2. Pokud je zápis o utkání pro STK nečitelný, vyzve vedoucí soutěže pořadatelské družstvo e-mailem zaslaným na adresu organizačního pracovníka o opětovné elektronické zaslání zápisu nebo o zaslání originálu zápisu na adresu vedoucího soutěže. Pořadatelské družstvo má povinnost této výzvě neprodleně (nejpozději první pracovní den po obdržení výzvy) vyhovět. Nezaslání zápisu po této výzvě bude trestáno stejnými postihy jako nezaslání originálu zápisu o utkání tak, jak je uvedeno v čl. 17 Rozpisu krajského přeboru mládeže ve volejbale pro sezónu 2008-2009.
 3. Pořadatel má povinnost originál zápisu archivovat do termínu 7 dní po schválení konečných výsledků STK. STK upřesní tento termín družstvům po schválení konečných výsledků soutěže.
 4. Do termínu uvedeném v bodě c) má STK právo vyžádat si zaslání originálu zápisu o utkání, pokud je potřeba pro řešení sporů či pro disciplinární řízení. Nezaslání originálu zápisu je pro družstvo pořadatele a jeho hráče přitěžující okolností při řešení sporů nebo při disciplinárním řízení.

5. Doplnění čl. 11 Rozpisu

Čl. 11. Podmínky účasti a postihy se doplňuje o povinnost pořadatele takto:
 

Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen (kromě povinností uvedených v Soutěžním řádu ČVS, čl. 15, odst. 2) mít k dispozici v místě utkání sociální zařízení – WC, vodu na umytí.
Neplnění této povinnosti bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 1000,- Kč.

6. Změna termínu utkání

Postup podávání žádosti o změnu termínu a podmínky, za jakých STK schvaluje změnu termínu utkání, jsou uvedeny v článku 4 Rozpisu krajského přeboru mládeže ve volejbale pro sezónu 2008-2009. Vedoucí soutěže zanese změnu termínu do VIS tak, aby mohl pořadatel ihned po skončení utkání (ještě týž den) nahlásit výsledek pomocí SMS.

Polovinou soutěží se pro účely odložení utkání pro soutěže kadetek rozumí termín 7. kola a pro soutěže juniorek termín 4. kola 1.části, tj. v KP kadetek musí být odložená utkání z 1. poloviny soutěže sehrána do 13.12.2008, z 2. poloviny do 15.5.2009, v KP juniorek musí být odložená utkání z 1. poloviny 1. části soutěže sehrána do 6.12.2008 a z 2. poloviny 1. části soutěže do 28.2.2009. Náhradní termín není určen pro dohody družstev, ale pro potřeby STK.

7. Nesehrání utkání z důvodu vyšší moci

Nedojde-li k sehrání utkání nebo turnaje z důvodu vyšší moci, jsou družstva povinna postupovat dle čl.18 SŘV, tj. jsou povinna se dohodnout na náhradním termínu tak, aby se utkání sehrálo nejpozději do 10 dnů. Dohodu družstev zapíše rozhodčí do zápisu o utkání a oba kapitáni ji podepíší. Rozhodčí uvede, zda bude utkání v dohodnutém termínu řídit. Pokud se družstva nedohodnou, rozhodne o termínu STK.