↓ k navigaci

Upozornění všem družstvům mládeže (2005-2006)


Z důvodu zabezpečení hladkého průběhu soutěží připomínáme některé náležitosti. Podrobnosti jsou uvedeny v Rozpise soutěží a v jeho Doplňku a v Soutěžním řádu volejbalu (SŘV).

1. Soupisky

Všechna družstva mají před začátkem soutěží povinnost vyhotovit soupisku a předložit ji ve dvou výtiscích spolu s kopií platných registračních průkazů hráčů(ek) uvedených na soupisce k potvrzení příslušnému vedoucímu soutěže.

Doplnění soupisky schvaluje opět vedoucí příslušné soutěže. Při doplňování soupisky předloží družstva rovněž kopie registračních průkazů doplňovaných hráčů(ek).

Postup při vytváření soupisek a přeřazování hráčů řeší články 6 a 7 SŘV. Doplňování soupisek je možné bez omezení při respektování podmínek uvedených v SŘV do 13. ledna 2006.

Hráč může být uveden pouze na soupisce jednoho družstva téže věkové kategorie. Pokud ale hráč startuje za družstva různých věkových kategorií, musí být uveden na soupiskách všech těchto družstev, tj. startuje-li hráč např. v soutěži kadetů a juniorů, musí být uveden na soupisce družstva startujícího jak v soutěži kadetů, tak i v soutěži juniorů.

2. Individuální licenční poplatky

Způsob hrazení individuálních licenčních poplatků a kontrola jeho zaplacení je uvedena v Doplňku rozpisu. Upozorňujeme, že hráč (hráčka), který před utkáním neprokáže vylepenou licenční známkou zaplacení, nemůže v utkání startovat. Případný start hráče (hráčky) v utkání bez vylepené licenční známky bude považován za start neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

3. Hlášení a zveřejnění výsledků

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 356 667 ve tvaru :
SOUTĚŽ  ZÁPAS  VÝSLEDEK  MÍČE

Podrobnosti jsou uvedeny v Doplňku rozpisu.
 

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetové adrese stc.cvf.cz.
 

V případě turnajů je možné výsledky nahlásit mailem na adresu stc-vol@seznam.cz.

4. Zápis o utkání

Zápis o utkání se pořizuje na příslušném tiskopisu pro krajský přebor, jehož jeden výtisk byl družstvům zaslán.

Zápisy o utkání je pořadatel povinen zaslat doporučeně první pracovní den po konání utkání na adresu příslušného vedoucího soutěže.

5. Změna termínu utkání

Postup podávání žádosti o změnu termínu je uveden v článku 4 Rozpisu krajského přeboru mládeže ve volejbale pro sezónu 2005-2006. STK bude povolovat změnu termínu pouze při splnění podmínek určených tímto článkem Rozpisu.

6. Nesehrání utkání z důvodu vyšší moci

Nedojde-li k sehrání utkání z důvodu vyšší moci, jsou družstva povinna postupovat dle čl.17 SŘV, tj. jsou povinna se dohodnout na náhradním termínu tak, aby se utkání sehrálo nejpozději do 10 dnů. Dohodu družstev zapíše rozhodčí do zápisu o utkání a oba kapitáni ji podepíší. Rozhodčí uvede, zda bude utkání v dohodnutém termínu řídit. Pokud se družstva nedohodnou, rozhodne o termínu STK.

7. Odměny rozhodčím

Za řízení utkání náleží rozhodčímu v krajském přeboru mládeže následující odměna:

v kategoriích žactva, kadetů a kadetek  - 100,- Kč za jedno utkání,
v kategoriích juniorů a juniorek  - 120,- Kč za jedno utkání.

Při turnajovém systému náleží uvedené částky za první dvě utkání, za třetí a další utkání v kategorii kadetek a žactva náleží odměna 70,- Kč za jedno utkání, za třetí a další utkání v kategorii juniorek náleží odměna 85,- Kč za jedno utkání.

Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů ve výši 2,- Kč/km dle tabulky vzdáleností (v místě bydliště ve výši 25,- Kč), a stravné podle příslušného zákona o cestovních náhradách.

8. Výška sítě

žáci - 230 cm, kadeti - 239 cm, junioři - 243 cm,
mladší žákyně - 215 cm, starší žákyně - 220 cm, kadetky a juniorky - 224 cm.

Přiložené soubory