↓ k navigaci

Upozornění všem družstvům dospělých (2005-2006)


Z důvodu zabezpečení hladkého průběhu soutěží připomínáme některé náležitosti. Podrobnosti jsou uvedeny v Rozpise soutěží a v jeho Doplňku a v Soutěžním řádu volejbalu (SŘV).

1. Soupisky

Všechna družstva mají před začátkem soutěží povinnost vyhotovit soupisku a předložit ji ve dvou výtiscích spolu s kopií platných registračních průkazů hráčů(ek) uvedených na soupisce k potvrzení příslušnému vedoucímu soutěže.

Doplnění soupisky schvaluje opět vedoucí příslušné soutěže. Při doplňování soupisky předloží družstva rovněž kopie registračních průkazů doplňovaných hráčů(ek).

Postup při vytváření soupisek, přeřazování hráčů a střídavý start v soutěžích dospělých řeší články 6, 7 a 8 SŘV. Doplňování soupisek je možné bez omezení při respektování podmínek uvedených v SŘV do 20. ledna 2006.

2. Individuální licenční poplatky

Způsob hrazení individuálních licenčních poplatků a kontrola jeho zaplacení je uvedena v Doplňku rozpisu. Upozorňujeme, že hráč (hráčka), který před utkáním neprokáže vylepenou licenční známkou zaplacení, nemůže v utkání startovat. Případný start hráče (hráčky) v utkání bez vylepené licenční známky bude považován za start neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

3. Hlášení a zveřejnění výsledků

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 356 667 ve tvaru:
SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK MÍČE

Podrobnosti jsou uvedeny v Doplňku rozpisu.
 

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetové adrese stc.cvf.cz.

4. Zápis o utkání

Zápis o utkání se pořizuje na příslušném tiskopisu pro krajský přebor, jehož jeden výtisk byl družstvům zaslán.

Zápisy o utkání je pořadatel povinen zaslat doporučeně první pracovní den po konání utkání na adresu příslušného vedoucího soutěže.

5. Změna termínu utkání

Postup podávání žádosti o změnu termínu je uveden v článku 3 Rozpisu krajského přeboru dospělých ve volejbale pro sezónu 2005-2006. STK bude povolovat odložení utkání pouze při splnění podmínek určených tímto článkem Rozpisu.

6. Nesehrání utkání z důvodu vyšší moci

Nedojde-li k sehrání utkání z důvodu vyšší moci, jsou družstva povinna postupovat dle čl.17 SŘV, tj. jsou povinna se dohodnout na náhradním termínu tak, aby se utkání sehrálo nejpozději do 10 dnů. Dohodu družstev zapíše rozhodčí do zápisu o utkání a oba kapitáni ji podepíší. Rozhodčí uvede, zda bude utkání v dohodnutém termínu řídit. Pokud se družstva nedohodnou, rozhodne o termínu STK.

7. Odměny rozhodčím

Za řízení utkání náleží rozhodčímu následující odměna:

v krajském přeboru dospělých  I. třídy - 250,- Kč za jedno utkání
  II. třídy - 180,- Kč za jedno utkání

Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů ve výši 2,- Kč/km dle vzdáleností (v místě bydliště 25,- Kč) a stravné podle příslušného zákona o cestovních náhradách.

Přiložené soubory