↓ k navigaci

Doplněk Rozpisu krajského přeboru dospělých (2005-2006)


1. Individuální licenční poplatky (upřesnění čl. 10 Rozpisu)

 1. Individuální licenční poplatky (dále ILP) zaplatí:
  - hráči a hráčky startující v mistrovských soutěžích
  - trenéři uvádění v zápise o utkání, prokazující se trenérským průkazem
  - rozhodčí delegovaní k jednotlivým utkáním
  Každý účastník, ať už je současně hráč, trenér nebo rozhodčí, zaplatí ILP pouze jednou.
   
 2. Výše ILP se řídí věkem:
  - muži nar. 31.12.1985 a starší zaplatí ILP ve výši 200,- Kč,
  - ženy nar. 31.12.1986 a starší zaplatí ILP ve výši 200,- Kč,
  - junioři a kadeti nar. 1.1.1986 až 31.12.1989 ve výši 100,- Kč,
  - juniorky a kadetky nar. 1.1.1987 až 31.8.1990 ve výši 100,- Kč,
  - žáci nar. 1.1.1990 a mladší ve výši 50,- Kč,
  - žákyně nar. 1.9.1990 a mladší ve výši 50,- Kč.
   
 3. ILP budou hrazeny zakoupením licenčních známek. Licenční známky se vylepují na spodní část přední strany průkazu ČVS (registračního průkazu, trenérského průkazu, průkazu rozhodčího).
   
 4. Kontrola platby :
  - Rozhodčí budou při kontrole registračních průkazů před utkáním kontrolovat rovněž i vylepení licenční známky. Hráč (hráčka), který se neprokáže vylepenou licenční známkou, nemůže v utkání startovat. Rovněž tak trenér, který se bude prokazovat trenérským průkazem, nemůže být bez vylepené licenční známky uveden v zápise o utkání jako trenér. Případný start hráče (hráčky) v utkání bez vylepené licenční známky bude považován za start neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Hráč (hráčka) nebo trenér prokazuje zaplacení ILP tím průkazem, kde má licenční známku vylepenu (registrační průkaz, trenérský průkaz, průkaz rozhodčího).
  - Kontrolu vylepení známek u rozhodčích provádí komise rozhodčích.
   
 5. Licenční známky lze uhradit
  - příslušnou složenkou, která byla družstvům zaslána,
  - bankovním převodem na účet č. 162509061/0600,
  - hotově pověřenému pracovníkovi Středočeského krajského volejbalového svazu při jejich odběru.
  Při platbě je nutné uvést jako variabilní symbol identifikační číslo Středočeského kraje ve tvaru CZ 021.
   
 6. Kromě platby v hotovosti budou licenční známky vydány oddílu na základě předložení dokladu o zaplacení (originálu a kopie). Na originále vyznačí pověřený pracovník Středočeského krajského volejbalového svazu vydání licenční známky (parafou, razítkem) a vrátí oddílu. Kopii si ponechá k založení.
   
 7. Licenční známky budou vydávány v zasedací místnosti Pracoviště Sdružení krajských svazů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov (vedle ČSTV), vchod č. 21 v těchto termínech: 23.8., 24.8., 20.9. a 21.9.2005 vždy od 9 do 17 hodin (termíny jsou zvoleny tak, aby vyhovovaly začátkům jednotlivých soutěží).
   
 8. Při výměně registračního průkazu, při hostování nebo přestupu vylepí pracovník registrace ČVS po předložení stávajícího registračního průkazu opatřeného vylepenou licenční známkou na nový průkaz licenční známku bezplatně.
   
 9. Mimo výše uvedené termíny budou v průběhu soutěží vydávány licenční známky výjimečně v případě doplnění hráče (hráčky) na soupisku na základě individuální dohody s předsedou komise rozhodčích Středočeského krajského volejbalového svazu panem Jiřím Skružným (adresa a telefon viz adresář rozhodčích).

2. Hodnocení výsledků

Hodnocení výsledků se provádí dle čl. 27 Soutěžního řádu. Vítězství se hodnotí dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace žádným bodem.

O pořadí se rozhoduje postupně dle následujících kritérií:

 1. počet získaných bodů (čím vyšší, tím lepší)
 2. poměr míčů ze všech utkání (čím vyšší, tím lepší)
 3. poměr setů ze všech utkání (čím vyšší, tím lepší)
 4. výsledky vzájemných utkání
 5. los

Určení pořadí dle bodů d) a e) se provádí pouze, je-li nutné určit přesné pořadí pro postup či sestup.

3. Hlášení výsledků (upřesnění čl. 17 Rozpisu)

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků ihned po skončení utkání (ještě týž den) pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 603 356 667 ve tvaru:
SOUTĚŽ ZÁPAS VÝSLEDEK MÍČE     (oddělené jednou mezerou).

SOUTĚŽ je název soutěže ve tvaru:

STM1 - pro krajský přebor 1. třídy mužů
STZ1 - pro krajský přebor 1. třídy žen
STM2A - pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina A
STM2B - pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina B
STM2C - pro krajský přebor 2. třídy mužů, skupina C
STZ2A - pro krajský přebor 2. třídy žen, skupina A
STZ2B - pro krajský přebor 2. třídy žen, skupina B

ZÁPAS je pořadové číslo utkání dle rozlosování.

VÝSLEDEK je poměr setů, kde vzájemně oddělené dvojtečkou jsou na prvním místě sety domácího družstva (v rozlosování uvedeného jako prvního) a na druhém místě družstva hostujícího.

Na jednu SMS zprávu je možné nahlásit pouze jeden výsledek.

Příklady SMS hlášení:

STM1 11 3:1 (25,-17,21,22) utkání krajského přeboru 1. třídy mužů Benešov - Tuchlovice odehrané s výsledkem 3:1 a výsledkem setů 27:25, 17:25, 25:21,25:22.
STZ2B 117 2:3 (-26,-24,16,19,-9)  utkání krajského přeboru 2. třídy žen skupiny B Nučice - Slaný odehrané s výsledkem 2:3 a výsledkem setů 26:28, 24:26, 25:16, 25:19, 9:15.
 

Uvedený systém okamžitého hlášení pomocí SMS urychlí přístup družstev a veřejnosti k výsledkům a tabulkám soutěží krajského přeboru. Výsledky budou vzápětí po jeho nahlášení zveřejněny na internetové adrese stc.cvf.cz.

4. Doplnění čl. 9 Rozpisu

Čl. 9. Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev a postihy se doplňuje o povinnost pořadatele takto:
 

Pořadatel utkání je povinen (kromě povinností uvedených v soutěžním řádu ČVS, čl. 14, odst. 2) mít k dispozici v místě utkání sociální zařízení - WC, vodu na umytí. Neplnění této povinnosti bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 1000,- Kč.