↓ k navigaci

Rozpis krajského přeboru mládeže (2008 - 2009)

I. V Š E O B E C N Á    U S T A N O V E N Í

1. Řízení soutěží

Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Krajský přebor řídí Sportovně technická komise Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS (dále jen "STK").

Zasílání zápisů o utkání se řídí čl. 17 tohoto Rozpisu, ostatní korespondenci zasílejte na adresu vedoucí mládežnických soutěží. K e-mailové komunikaci používejte rovněž e-mailovou adresu: stc-vol@seznam.cz.

Vedoucími jednotlivých soutěží "Krajského přeboru mládeže 2008 - 2009" je:
paní Pavlína Zoulová, J. Franka 1636, 256 01 Benešov
TZ: 317 725 750, TB: 317 725 354, TM: 737 797 200
e-mail: pavlina.zoulova@quo-reklama.cz

2. Pořadatel

Pořadatelem utkání je vždy družstvo, které je uvedené na prvním místě v pořadu utkání podle rozlosování nebo např. v případě turnajů přímo v rozlosování.

3. Kategorie

Krajský přebor se vypisuje pro tyto věkové kategorie: mladší žákyně, žáci, starší žákyně, kadeti/kadetky, junioři/juniorky.

4. Hrací termíny a začátky utkání

Podzimní část: mladší žákyně žáci/starší žákyně kadeti/kadetky junioři/juniorky
  6.9.2008 7.9.2008 6.9.2008 7.9.2008
13.9.2008 14.9.2008 13.9.2008 14.9.2008
20.9.2008 21.9.2008 20.9.2008 21.9.2008
27.9.2008 28.9.2008 27.9.2008 28.9.2008
4.10.2008 5.10.2008 4.10.2008 5.10.2008
náhradní termín: 11.10.2008 12.10.2008 11.10.2008 12.10.2008
Zimní část: konec listopadu až začátek dubna
přesně bude určeno v rozlosování podle počtu přihlášených družstev
Jarní část: konec dubna až začátek června
přesně bude určeno v rozlosování podle počtu přihlášených družstev

Všechna utkání a turnaje krajského přeboru mládeže začínají v 10:00 hod.

Povinností družstev je rezervovat si všechny uvedené termíny výhradně pro mistrovské soutěže a nenarušovat jejich průběh vlastními akcemi!!!

 

 1. U soutěží hraných tzv. polským systémem
  STK předem schvaluje všechny předehrávky, na kterých se družstva dohodla, při dodržení těchto podmínek:
  Žadatel nejméně 2 dny před dohodnutým termínem předehrávky doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy vedoucí soutěže. Současně oznámí změnu termínu rozhodčím(u) a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).
  Při nedodržení těchto podmínek bude žádajícímu družstvu uložena pořádková pokuta ve výši 100 Kč a žádající družstvo uhradí rovněž veškeré náklady vzniklé neoznámením změny termínu rozhodčímu utkání a pověřenému zástupci KR.
   
  STK rovněž schvaluje změnu termínu utkání na termín po úředním termínu (odložení utkání) při dodržení těchto podmínek:
  Žadatel nejméně 2 dny před řádným termínem utkání doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy vedoucí soutěže. Současně oznámí změnu termínu rozhodčím(u) a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).
  Utkání musí být sehráno před termínem posledního kola příslušné poloviny soutěže. Pro každou kategorii bude upřesněno v příloze rozlosování soutěží.
  Odložení utkání podléhá poplatku ve výši 200,- Kč (platí v případě "tzv. polského systému" pro dvojutkání), který musí žádající družstvo zaplatit předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Kopii dokladu o zaplacení musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže do termínu uskutečnění utkání.
  Při nedodržení těchto podmínek bude žádající družstvo potrestáno hracími důsledky (kontumace utkání) a žádající družstvo uhradí rovněž veškeré náklady vzniklé neoznámením změny termínu rozhodčímu utkání a pověřenému zástupci KR.
   
 2. U soutěží hraných turnajovým systémem
  může STK výjimečně na základě dohody družstev povolit změnu termínu turnaje. Žádost o změnu termínu s dohodou družstev (potvrzení soupeřů, že se změnou termínu souhlasí) musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže nejméně 7 dnů před úředním termínem (termín stanovený v rozlosování) a v případě předehrávky nejméně 7 dní před navrženým termínem, aby mohla STK žádost projednat a na základě toho i případnou změnu termínu povolit. Změna termínu podléhá poplatku ve výši 200,- Kč, který musí žádající družstvo zaplatit předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Kopii dokladu o zaplacení musí žádající družstvo zaslat vedoucí soutěže do termínu uskutečnění utkání.
  Výsledky utkání sehraných v jiném termínu bez souhlasu STK nebudou uznány.

5. Místa utkání

Všechna utkání podzimní a jarní části se hrají na venkovních hřištích zúčastněných družstev, utkání zimní části se hrají v tělocvičnách a halách. Seznam a adresy hřišť a tělocvičen (hal) budou uvedeny v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev mládeže pro sezónu 2008 - 2009", případně v příloze rozlosování zimní části soutěže.

Pro utkání podzimní a jarní části platí:

Má-li pořadatel k dispozici tělocvičnu nebo halu, je hostující družstvo povinno v ní sehrát utkání za předpokladu, že delegovaný nebo náhradní rozhodčí zjistí, že venkovní hřiště je ke hře nezpůsobilé. Posouzení regulérnosti tělocvičny nebo haly náleží pouze rozhodčímu utkání.

Pokud je venkovní hřiště nezpůsobilé ke hře a pořadatel nemá k dispozici halu ani tělocvičnu, postupuje se dle čl. 17, odst. 3 a čl. 18, odst. 3 SŘV. Náklady, které vzniknou změnou termínu, nese pořadatel. Hostující družstvo může požadovat na pořadateli úhradu nákladů v prokázané výši. Nárok družstva musí být předán STK písemně do 15 dnů od uskutečnění utkání, jinak nárok na zaplacení nákladů zaniká.

 

Výška sítě:

žáci - 230 cm,     kadeti - 239 cm,    junioři - 243 cm,

mladší žákyně - 215 cm,    starší žákyně - 220 cm,    kadetky - 224 cm, juniorky - 224 cm.

6. Účastníci soutěže

Družstva budou uvedena v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev krajského přeboru mládeže pro sezónu 2008 - 2009".

7. Úhrada nákladů

 1. Všechna družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.
 2. Družstva uhradí současně s podáním přihlášky licenční poplatek družstva (LPD) ve výši 300,- Kč (kadeti/kadetky, junioři/juniorky), 200,- Kč (žactvo). Družstva, která jsou členy ČOS, uhradí LPD ve výši 400,- Kč (kadeti/kadetky, junioři/juniorky), 300,- Kč (žactvo).
  LPD se hradí na účet číslo: 000000-0157135237/0600. Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).
  Kopii dokladu o zaplacení LPD zasílají družstva společně s přihláškou do soutěže.

II. T E C H N I C K Á    U S T A N O V E N Í

8. Předpis

Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl.3 Soutěžního řádu ČVS (dále jen "SŘV").

Hraje se regulérním jedním míčem pořadatele, zn. Molten nebo Gala, barevným bez podavačů.

Pro krajský přebor mládeže je schválena výjimka z pravidla č. 2.2. Mezinárodních pravidel volejbalu, kterou se povoluje pro ročník 2008-2009 používání starého typu sítě bez spodní pásky.

Číslování dresů je povoleno od č. 1 do č. 99.

9. Startují:

žáci - hráči narození 1.1.1993 a mladší
kadeti - hráči narození 1.1.1991 a mladší
junioři - hráči narození 1.1.1989 a mladší
mladší žákyně - hráčky narozené 1.9.1995 a mladší
starší žákyně - hráčky narozené 1.9.1993 a mladší
kadetky - hráčky narozené 1.9.1991 a mladší
juniorky - hráčky narozené 1.9.1989 a mladší

10. Náležitosti jednotlivce a družstva

 1. Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz (viz čl. 6 SŘV). Při nepředložení registračního průkazu rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 6 SŘV.
 2. Hráči a hráčky musí mít zaplacen (individuální) licenční příspěvek (dále ILP) ve výši
  junioři a kadeti  nar. 1.1.1989 až 31.12.1992  100,- Kč
  juniorky a kadetky  nar. 1.9.1989 až 31.8.1992  100,- Kč
  žáci  nar. 1.1.1993 a mladší  50,- Kč
  žákyně  nar. 1.9.1993 a mladší  50,- Kč
 3. Trenéři uvedení v zápise o utkání předkládají platný trenérský průkaz, funkcionáři uvedení v zápise o utkání předkládají průkaz funkcionáře.
 4. Trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání musí mít zaplacen (individuální) licenční příspěvek ve výši 200,- Kč (dospělí), případně 100 Kč (dorostenecký věk - viz odst. b tohoto článku).
 5. Postup při vybírání ILP bude zveřejněn v příloze k rozlosování soutěží. Každý účastník ať už je hráč, trenér, funkcionář nebo rozhodčí zaplatí ILP pouze jednou u pověřeného pracovníka Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS, který zaznamená zaplacení ILP do volejbalového informačního systému (dále VIS).
 6. Všechna družstva mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 7 SŘV (hráči, trenéři, funkcionáři). Soupisku si oddíly vyhotovují z VIS samy elektronicky. Na soupisku mohou být zaznamenáni pouze hráči(ky), trenéři a funkcionáři, kteří mají zaplacen ILP a u kterých bude o tom uveden záznam do VIS. Podrobnosti o vytváření soupisek budou uvedeny v příloze k rozlosování soutěží.
  Soupiska platí jedno soutěžní období.
  Doplňování soupisek je možné do 9. ledna 2009 bez omezení. Po tomto datu již není možné doplňovat hráče(ky) na hostování !
 7. Každé družstvo mládeže, ve kterém není hráč starší 18 let, musí vést trenér, jinak nemůže družstvo k utkání nastoupit (viz čl. 14 SŘV).

11. Podmínky účasti a postihy

Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, jak jsou uvedeny v bodech tohoto rozpisu a v SŘV, a tím i zavazují plnit povinnosti družstva.

Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle tohoto rozpisu, SŘV a směrnic ČVS.

Každé družstvo mládeže musí mít kvalifikovaného trenéra. Za nesplnění této podmínky bude družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč.

Oddíly, jednoty, kluby a pod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a soutěž z jakýchkoliv důvodů nedokončí, budou pokutovány částkou 1000,- Kč. Pokud se družstvo nedostaví k utkání podle rozlosování, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 100,- Kč a družstvu bude uložena náhrada škody v prokázané výši, která vznikla soupeři.

Za kontumaci tří utkání bude družstvo vyloučeno ze soutěže a zaplatí pokutu rovněž ve výši 1000,- Kč. U turnajů se čtyřmi nebo více účastníky lze mimořádně omluvit neúčast na jednom turnaji bez vyloučení družstva ze soutěže. Družstvo se trestá pouze hracími důsledky. Vážný důvod neúčasti musí však družstvo předložit STK prostřednictvím vedoucího soutěže, odeslaným doporučeně nejpozději první pracovní den po turnaji.

 

Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (tričko, trenýrky). Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče (hráčku) ke hře.

Za ostatní přestupky bude uložena pořádková pokuta ve výši 100,- Kč.

Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a vést o tom záznamy dle čl. 12 SŘV.

Pořadatel je povinen mít k dispozici rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčím(u).

 

Veškeré poplatky kromě (individuálního) licenčního příspěvku (ILP) se hradí na účet č. 000000-0157135237/0600. Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

 

Každé družstvo musí mít zřízenu e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná korespondence.

12. Systém soutěže

Ve všech kategoriích bude stanoven v podzimním rozlosování podle počtu přihlášených družstev. V případě nízkého počtu družstev hlavně v chlapeckých kategoriích, bude jednáno o zařazení družstev do společného Přeboru Prahy a Středočeského kraje. Pro tyto kategorie pak dojde k úpravám termínů utkání či turnajů.

13. Hodnocení výsledků

Provádí se podle čl. 28 SŘV.

14. Postupy

Krajští přeborníci v kategorii žáků postupují do přeboru ČR žáků, v kategorii kadetů do kvalifikace o postup do extraligy kadetů, v kategorii kadetek do 1. ligy kadetek, v kategorii juniorů do 1. ligy juniorů a v kategorii juniorek do 1. ligy juniorek.

Družstva, která se umístí na prvních dvou místech krajského přeboru starších žákyň, postupují do 1. části přeboru ČR žákyň.

15. Rozhodčí

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Delegovaní rozhodčí budou uvedeni v rozlosování. Listina - adresář rozhodčích bude v příloze rozpisu. Delegovaný rozhodčí musí mít zaplacen (individuální) licenční příspěvek ve výši 200,- Kč.

Při nedostavení se delegovaných rozhodčích se postupuje podle čl. 22 SŘV.

Odměny rozhodčím:

Za jedno utkání v kategorii žactva, kadetů a kadetek náleží rozhodčímu odměna ve výši 100,- Kč, v kategorii juniorů a juniorek odměna ve výši 120,- Kč. Při turnajovém systému náleží uvedené částky každému rozhodčímu za první dvě utkání, která odřídí. Za třetí a další utkání v kategorii žactva, kadetů a kadetek náleží rozhodčímu odměna ve výši 70,- Kč za jedno utkání, za třetí a další utkání v kategorii juniorů a juniorek odměna ve výši 85,- Kč za jedno utkání.

Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů ve výši 3,- Kč/km dle tabulky vzdáleností, která bude přiložena k rozlosování (v místě bydliště 35,- Kč), a stravné ve výši

 1. 58,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 88,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 138,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V případě nesehrání utkání náleží odměna rozhodčímu v plné výši, při turnajovém systému náleží rozhodčímu odměna pouze za odřízená utkání.

Omluvy rozhodčích pouze pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích.

Pověřeným zástupcem KR pro předelegace rozhodčích je:
pan Jiří Kuzebauch, Na Bambouze 461, 273 05 Smečno, (tel. 312 547 325, 604 313 676, e-mail jirikuzba@seznam.cz).

16. Námitky a odvolání

STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS je odvolacím orgánem.

Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 29, 30, 31 a 32 SŘV. Námitky se zasílají na adresu vedoucí mládežnických soutěží, odvolání na adresu sekretáře (paní Jarmila Sluková, Veronské nám. 380, 109 00 Praha 15).

Obojí se zasílá doporučeně s kopií dokladu o zaplacení poplatku za podání námitek nebo za odvolání. Výše poplatku dle přílohy č.1 SŘV.

17. Zápisy o utkání, hlášení výsledků

O každém utkání se podle čl. 21 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu. Pořadatel je povinen jej zaslat elektronicky e-mailem v naskenované podobě v jednom z předepsaných formátů (PDF, JPG nebo TIF) na adresu stc-vol@seznam.cz nejpozději první pracovní den po konání utkání.

Pozdní zaslání zápisů bude STK pokutovat částkou 100,- Kč. Nedojde-li zápis ani po urgenci, kontumuje se utkání ve prospěch soupeře. Podrobnosti k elektronickému posílání zápisů budou uvedeny v příloze k rozlosování soutěží.

 

Do zápisu se neuvádí čísla registračních průkazů, je nutné však vypsat celé jméno hráče nebo hráčky (příjmení a jméno) a číslo jeho či jejího dresu.

Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen zajistit nahlášení výsledků pomocí SMS (v případě turnajů e-mailem) ihned po skončení utkání nebo turnaje (ještě týž den). Způsob nahlášení a telefonní číslo bude uvedeno v příloze k rozlosování soutěží. Nezajištění včasného nahlášení výsledku utkání bude pokutováno částkou 100,- Kč.

Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS. Podrobnosti budou uvedeny rovněž v příloze k rozlosování soutěží.

18. Tituly a ceny

Vítězná družstva všech kategorií získávají titul "Přeborník Středočeského kraje", pohár, diplom a medaile.

Krajští přeborníci v mládežnických soutěžích obdrží odměnu ve výši 4000 Kč, z toho jsou 2000 Kč vázány v kategorii kadetů na účast družstva v kvalifikaci o postup do Extraligy kadetů a v případě žákovských kategorií na účast v Přeboru ČR. Pokud se místo přeborníka těchto akcí zúčastní jiné družstvo, obdrží tuto částku 2000 Kč náhradní účastník. Družstvo umístěné v mládežnických soutěžích na 2. místě obdrží odměnu ve výši 1000 Kč.

Uvedené finanční odměny se netýkají krajského přeboru mladších žákyň.

19. Přeborníci Středočeského kraje 2007-2008

mladší žákyně - TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt.

žáci - VO Příbram "A"

starší žákyně - Baník Příbram "A"

kadeti - VK Kladno

kadetky - VK Kladno

junioři - SKP Nymburk

juniorky - TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt.

Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS dne 21.5.2008.