↓ k navigaci

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 - 2009)


I. V Š E O B E C N Á    U S T A N O V E N Í

1. Řízení soutěže

Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Krajský přebor řídí Sportovně technická komise Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS (dále jen "STK").

Zasílání zápisů o utkání se řídí čl. 17 tohoto Rozpisu, ostatní korespondenci zasílejte na adresu vedoucího příslušné soutěže. K e-mailové komunikaci používejte rovněž e-mailovou adresu: stc-vol@seznam.cz
 

Vedoucími jednotlivých soutěží "Krajského přeboru dospělých 2008 - 2009" jsou:

I.třídy mužů: Jiří ENDLER, Sportovní 3204, 276 01  Mělník
TB: 315 625 466    TM: 736 620 936    e-mail: jiriendler@seznam.cz
I.třídy žen: Mgr. Miloslav HURTÍK, Tylova 734, 278 01  Kralupy nad Vltavou
TB: 315 727 702    e-mail: miroslav.hurtik@karneval.cz
II.třídy mužů a žen: Jaroslav KRSEK, Bezová 1658, 147 14  Praha 4 - Braník
TM: 602 938 737    e-mail: jaroslavkrsek@seznam.cz

2. Pořadatel

Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvním místě v pořadu utkání dle rozlosování nebo přímo uvedené v rozlosování.

3. Hrací termíny a začátky utkání

I. třída:    4.10., 11.10., 18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. a 6.12.2008,
NT = 13.12.2008.
17.1., 24.1., 7.2., 14.2., 21.2., 7.3., 14.3., 21.3, 28.3.2009,
NT = 4.4.2009.
II. třída:    23.8., 30.8., 6.9., (7.9.), 13.9., 20.9., (21.9.), 27.9. a 4.10.2008,
NT = 11.10.2008.
25.4., 2.5., 9.5., 16.5., (17.5.), 23.5., 30.5., (31.5.) a 6.6.2009,
NT = 13.6.2009.
 

Začátek prvního utkání je v 10,00 hod. Druhé utkání začíná 1 hodinu po skončení prvního utkání. Družstva se mohou dohodnout na jeho dřívějším začátku, ale nejdříve půl hodiny po skončení prvního utkání.

V krajském přeboru I. třídy může pořadatel v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu hostujícího družstva a STK v časovém rozpětí:

1. utkání 9 - 11 hodin, 2. utkání 13 - 15 hodin.

Pokud nebude tato změna uvedena v rozlosování (družstvo ji uvedlo v přihlášce do soutěže), musí ji pořadatel zaslat doporučeně nejméně 15 dnů předem hostujícímu družstvu, vedoucímu soutěže, delegovanému rozhodčímu a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).

 

STK předem schvaluje všechny předehrávky, na kterých se družstva dohodla, při dodržení těchto podmínek:

Žadatel nejméně 2 dny před dohodnutým termínem předehrávky doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy příslušnému vedoucímu soutěže. Současně oznámí změnu termínu rozhodčím(u) a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).

Při nedodržení těchto podmínek bude žádajícímu družstvu uložena pořádková pokuta ve výši 200 Kč a žádající družstvo uhradí rovněž veškeré náklady vzniklé neoznámením změny termínu rozhodčímu utkání a pověřenému zástupci KR.

 

STK rovněž schvaluje změnu termínu utkání na termín po úředním termínu (odložení utkání) při dodržení těchto podmínek:

Žadatel nejméně 2 dny před řádným termínem utkání doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy příslušnému vedoucímu soutěže. Současně oznámí změnu termínu rozhodčím(u) a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).

Utkání musí být sehráno před termínem posledního kola příslušné poloviny soutěže (tj, v KP I. třídy utkání z 1. poloviny do 5.12.2008, z 2. poloviny do 27.3.2009, v KP II. třídy utkání z 1. poloviny soutěže do 3.10.2008, z 2. poloviny soutěže do 5.6.2009). Náhradní termín není určen pro dohody družstev, ale pro potřeby STK.

Odložení utkání podléhá poplatku ve výši 500,- Kč (platí v případě "tzv. polského systému" pro dvojutkání), který musí žádající družstvo zaplatit předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Kopii dokladu o zaplacení musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže do termínu uskutečnění utkání.

Při nedodržení těchto podmínek bude žádající družstvo potrestáno hracími důsledky (kontumace utkání) a žádající družstvo uhradí rovněž veškeré náklady vzniklé neoznámením změny termínu rozhodčímu utkání a pověřenému zástupci KR.

 

Podrobný postup při změnách termínů utkání bude uveden v příloze rozlosování soutěží.

 

 

Termín kvalifikace o postup do krajského přeboru II. třídy mužů pro sezónu 2009 - 2010 je 20.6.2009.

4. Místo utkání

Všechna utkání krajského přeboru I. třídy se hrají se hrají v regulérních tělocvičnách a halách. Výjimky z rozměrů schvaluje STK.

 

Všechna utkání krajského přeboru II. třídy se hrají na venkovních hřištích zúčastněných družstev podle rozlosování. Má-li pořadatel k dispozici tělocvičnu nebo halu, je hostující družstvo povinno v ní sehrát utkání za předpokladu, že delegovaný nebo náhradní rozhodčí zjistí, že venkovní hřiště je ke hře nezpůsobilé. Posouzení regulérnosti tělocvičny nebo haly náleží pouze rozhodčímu utkání.

Pokud je venkovní hřiště nezpůsobilé ke hře a pořadatel nemá k dispozici halu ani tělocvičnu, postupuje se dle čl. 17, odst. 3 a čl. 18, odst. 3 SŘV. Náklady, které vzniknou změnou termínu, nese pořadatel. Hostující družstvo může požadovat na pořadateli úhradu nákladů v prokázané výši. Nárok družstva musí být předán STK písemně do 15 dnů od uskutečnění utkání, jinak nárok na zaplacení nákladů zaniká.

 

Seznam a adresy hřišť a tělocvičen (hal) budou uvedeny v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev dospělých pro sezónu 2008 - 2009".

5. Účastníci soutěže

Družstva budou uvedena v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev dospělých pro sezónu 2008 - 2009".

6. Úhrada nákladů

 1. Všechna družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.
 2. Družstva uhradí současně s podáním přihlášky licenční poplatek družstva (LPD) ve výši 1000,- Kč (I. třída), 700,- Kč (II. třída). Družstva, která jsou členy ČOS, uhradí LPD ve výši 1300,- Kč (I. třída), 900,- Kč (II. třída).
  LPD se hradí na účet číslo: 000000-0157135237/0600.
  Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).
  Kopii dokladu o zaplacení LPD zasílají družstva společně s přihláškou do soutěže.

II. T E C H N I C K Á   U S T A N O V E N Í

7. Předpis

Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 3 Soutěžního řádu ČVS (dále jen "SŘV").

Hraje se regulérním jedním míčem pořadatele zn. Molten nebo Gala, barevným bez podavačů.

Pro krajský přebor II. třídy je schválena výjimka z pravidla č. 2.2. Mezinárodních pravidel volejbalu, kterou se povoluje pro ročník 2008-2009 používání starého typu sítě bez spodní pásky. Pro krajský přebor I. třídy tato výjimka neplatí.

Číslování dresů dle Mezinárodních pravidel volejbalu (tj. čísla 1 až 18).

8. Startují

Startují hráči a hráčky bez věkového omezení.

9. Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev a postihy

Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, které jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV a v bodech tohoto rozpisu. Tím se zavazují plnit povinnosti družstva.

Oddíly nebo kluby, jejichž družstvo je zařazeno do krajského přeboru dospělých 2008 - 2009 musí:

- plnit povinnost péče o mládež (jen družstva v krajském přeboru I. třídy),

- mít kvalifikovaného trenéra (jen družstva v krajském přeboru I. třídy),

- mít kvalifikovaného rozhodčího, který v soutěžním období 2008/2009 odřídí nejméně 12 delegací.

Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle tohoto rozpisu, SŘV a směrnic ČVS.

Pro plnění povinnosti péče o mládež platí tyto zásady:

 1. Povinnost péče o mládež může být plněna:
  - družstvem mládeže vlastního oddílu
  - nebo družstvem mládeže jiného oddílu ze Středočeského kraje na základě smlouvy, která bude do zahájení soutěže doručena vedoucímu soutěže
  - nebo složením účelového vkladu 10000,- Kč na účet č. . 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40 + identifikační číslo oddílu) do zahájení soutěže (účelový vklad bude použit výhradně k podpoře mládeže v soutěžích krajského přeboru).
 2. Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých, a to pouze pro družstvo stejné kategorie (chlapci pro družstvo mužů, dívky pro družstvo žen).
 3. Družstva mládeže plnící povinnost péče musí být zapojena v mistrovských soutěžích vyhlašovaných:
  - ČVS
  - nebo Středočeským krajským volejbalovým svazem (jeho přesednictvem)
  - nebo okresním volejbalovým svazem (jeho výborem) ze Středočeského kraje.
  Pokud družstvo mládeže soutěž nedokončí, bude příslušné družstvo dospělých považováno za neplnící péči o mládež a bude zatíženo účelovým vkladem 10 000,- Kč.
 4. Družstvům dospělých v I. tř. mužů a žen, která nebudou v době konání soutěže plnit povinnost péče o mládež žádnou z uvedených možností (přihláška vlastního družstva do soutěže, doručení uzavřené smlouvy s družstvem mládeže jiného oddílu, složení vkladu 10 000,- Kč), budou kontumována jejich utkání ve prospěch soupeřů se všemi důsledky (vyloučení za 3 kontumace, pokuta za vyloučení ze soutěže atd.)

 

Za nesplnění podmínky trenéra bude družstvo potrestáno pokutou 700,- Kč (I. třída), za nesplnění podmínky rozhodčího bude družstvo pokutováno částkou 1200,- Kč (I. třída) a 600,- Kč (II. třída) (nesplnění dílčí delegace : I. třída 100,- Kč, II. třída 75,- Kč).

 

Pokud se družstvo nedostaví k utkání podle rozlosování, resp. při nenastoupení družstva k utkání, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 400,- Kč a družstvu bude uložena náhrada škody v prokázané výši, která vznikla soupeři.

Za kontumaci tří utkání bude družstvo vyloučeno ze soutěže a zaplatí pokutu ve výši 3000,-Kč. Oddíly, jednoty, kluby apod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a z jakýchkoliv důvodů ji nedohrají, budou pokutovány částkou 3000,- Kč.

Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (tričko, trenýrky). Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče (hráčku) ke hře.

Za ostatní přestupky bude uložena pořádková pokuta ve výši 200,- Kč.

Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a vést o tom záznamy dle čl. 12 SŘV.

Pořadatel je povinen mít k dispozici rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčím(u).

 

Veškeré poplatky kromě (individuálního) licenčního příspěvku (ILP) se hradí na účet č. 000000-0157135237/0600 . Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

 

Každé družstvo musí mít zřízenu e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná korespondence.

10. Náležitosti jednotlivce a družstva

 1. Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz (viz čl. 6 SŘV). Při nepředložení registračního průkazu rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 6 SŘV.
 2. Hráči a hráčky musí mít zaplacen (individuální) licenční příspěvek (dále ILP) ve výši
  muži nar. 31.12.1988 a starší 200,- Kč
  ženy nar. 31.8.1989 a starší 200,- Kč
  junioři a kadeti nar. 1.1.1989 až 31.12.1992 100,- Kč
  juniorky a kadetky nar. 1.9.1989 až 31.8.1993 100,- Kč
  žáci nar. 1.1.1993 a mladší 50,- Kč
  žákyně nar. 1.9.1993 a mladší 50,- Kč
 3. Trenéři uvedení v zápise o utkání předkládají platný trenérský průkaz, funkcionáři uvedení v zápise o utkání předkládají průkaz funkcionáře.
 4. Trenéři a funkcionáři uvedení v zápise o utkání musí mít zaplacen (individuální) licenční příspěvek ve výši 200,- Kč (dospělí), případně 100 Kč (dorostenecký věk - viz odst. b tohoto článku).
 5. Postup při vybírání ILP bude zveřejněn v příloze k rozlosování soutěží. Každý účastník ať už je hráč, trenér, funkcionář nebo rozhodčí zaplatí ILP pouze jednou u pověřeného pracovníka Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS, který zaznamená zaplacení ILP do volejbalového informačního systému (dále VIS).
 6. Všechna družstva (v kr. př. I. i II. tř.) mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 7 SŘV (hráči, trenéři, funkcionáři). Soupisku si oddíly vyhotovují z VIS samy elektronicky. Na soupisku mohou být zaznamenáni pouze hráči(ky), trenéři a funkcionáři, kteří mají zaplacen ILP a u kterých bude o tom uveden záznam do VIS. Podrobnosti o vytváření soupisek budou uvedeny v příloze k rozlosování soutěží.
  Soupiska platí jedno soutěžní období.
  Přeřazování hráčů(ek) mezi družstvy téhož oddílu viz čl.8 SŘV.
  Doplňování soupisek je možné do 16. ledna 2009 bez omezení. Po tomto datu již není možné doplňovat hráče(ky) na hostování !

11. Systém soutěže

Krajský přebor se hraje tzv. polským systémem, v jeden den 2x se stejným soupeřem, každý s každým na 3 vítězné sety čtyřkolově.

12. Hodnocení výsledků

Podle čl. 28 SŘV.

13. Postupy

Vítězná družstva krajského přeboru I. třídy postupují do kvalifikace o 2. ligu, vítězové krajského přeboru II. třídy postupují přímo do krajského přeboru I. třídy.

Pokud se vítěz krajského přeboru I. třídy nezúčastní kvalifikace o 2. ligu, nebo ji nedokončí, nebude pro příští soutěžní období přijat zpět do krajského přeboru I. třídy. Pokud si postup do 2. ligy v kvalifikaci vybojuje a nebude chtít postoupit, bude v příštím soutěžním období zařazen zpět do krajského přeboru I. třídy jen v případě, že tato soutěž nebude naplněna oprávněnými přihlášenými družstvy.

V případě. že vítěz krajského přeboru II. třídy nebude chtít do krajského přeboru I.třídy postoupit, vybere ze zájemců náhradního postupujícího STK.

14. Sestupy

Družstva na posledních místech krajského přeboru I. třídy přímo sestupují do krajského přeboru II. třídy. Počet sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev Středočeského kraje z 2. ligy a na výsledku středočeského zástupce v kvalifikaci o 2. ligu.

Družstva umístěná na posledním místě každé skupiny krajského přeboru II. třídy mužů sestupují do kvalifikace o krajský přebor II. třídy. Počet sestupujících družstev bude rozšířen o další družstva podle počtu sestupujících družstev z krajského přeboru I. třídy mužů tak, aby z kvalifikace o krajský přebor II. třídy měla zaručen postup alespoň tři družstva. Družstvo vyloučené ze soutěže nebude do kvalifikace přijato.

Z krajského přeboru II. třídy žen nesestupuje žádné družstvo.

STK si vyhrazuje právo upravit sestupy podle sestupů z republikových soutěží ČVS a podle počtu přihlášených družstev.

15. Rozhodčí

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS. Delegovaní rozhodčí budou uvedeni v rozlosování. Listina - adresář rozhodčích bude v příloze tohoto rozpisu. Delegovaný rozhodčí musí mít zaplacen(individuální) licenční příspěvek ve výši 200,- Kč.

Na všechna utkání krajského přeboru dospělých bude delegován jeden rozhodčí. Družstva mohou na své náklady požadovat na utkání krajského přeboru I. třídy druhého rozhodčího. Písemnou žádost o delegaci druhého rozhodčího musí družstvo doručit alespoň 14 dnů před utkáním pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz níže).

Při nedostavení se delegovaného rozhodčího se postupuje podle čl. 22 SŘV.

Za řízení utkání náleží rozhodčímu následující odměna za jedno utkání:
I.tř. 250,- Kč, II.tř. 200,- Kč.

Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů ve výši 3,- Kč/km dle tabulky vzdáleností, která bude přiložena k rozlosování (v místě bydliště 35,- Kč), a stravné ve výši

 1. 58,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 88,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 138,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Náležitosti rozhodčímu vyplácí pořadatel před utkáními.

V případě nesehrání utkání náleží rozhodčímu odměna v plné výši a náhrada cestovních výdajů včetně stravného.

Omluvy rozhodčích pouze pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích.

Pověřeným zástupcem KR pro předelegace rozhodčích je: pan Jiří Kuzebauch, Na Bambouze 461, 273 05 Smečno, (tel. 312 547 325, 604 313 676, e-mail jirikuzba@seznam.cz).

16. Námitky a odvolání

STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS je odvolacím orgánem.

Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 29, 30, 31 a 32 SŘV. Námitky se zasílají na adresu vedoucího skupiny, odvolání na adresu sekretáře (paní Jarmila Sluková, Veronské nám. 380, 109 00 Praha 15).

Obojí se zasílá doporučeně s kopií dokladu o zaplacení poplatku za podání námitek nebo za odvolání. Výše poplatku dle přílohy č.1 SŘV.

17. Zápisy o utkání, hlášení výsledků

O každém utkání se podle čl. 21 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu. Pořadatel je povinen jej zaslat elektronicky e-mailem v naskenované podobě v jednom z předepsaných formátů (PDF, JPG nebo TIF) na adresu stc-vol@seznam.cz nejpozději první pracovní den po konání utkání.

Pozdní zaslání zápisů bude STK pokutovat částkou 150,- Kč. Nedojde-li zápis ani po urgenci, kontumuje se utkání ve prospěch soupeře. Podrobnosti k elektronickému posílání zápisů budou uvedeny v příloze k rozlosování soutěží.

 

Do zápisu o utkání se neuvádí čísla registračních průkazů, je nutné však vypsat celé jméno hráče nebo hráčky (příjmení a jméno) a číslo jeho či jejího dresu.

 

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků pomocí SMS ihned po skončení utkání (ještě týž den). Způsob nahlášení a telefonní číslo bude uvedeno v příloze k rozlosování soutěží. Nezajištění včasného nahlášení výsledku utkání bude pokutováno částkou 100,- Kč.

Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS. Podrobnosti budou uvedeny rovněž v příloze k rozlosování soutěží.

18. Nevhodné chování člena družstva a sankce

Viz mezinárodní pravidla volejbalu. Automaticky zastavená činnost dle přílohy č. 2 disciplinárního řád volejbalu.

19. Tituly a ceny

Vítězné družstvo krajského přeboru I.třídy získá titul "Přeborník Středočeského kraje".

20. Přeborníci Středočeského kraje 2006 - 2007:

muži - Sokol Slaný"         ženy - Baník Příbram

 

Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS dne 21.5.2008.