↓ k navigaci

Rozpis krajského přeboru mládeže (2004 - 2005)

I. V Š E O B E C N Á    U S T A N O V E N Í

1. Řízení soutěží

Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Krajský přebor řídí Sportovně technická komise Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS (dále jen "STK").

Veškerou korespondenci včetně zápisů z utkání zasílejte na adresu vedoucího příslušné soutěže. Tyto adresy budou uvedeny v rozlosování.

2. Pořadatel

Pořadatelem utkání je vždy družstvo, které je uvedené na prvním místě v pořadu utkání podle rozlosování nebo např. v případě turnajů přímo v rozlosování.

3. Kategorie

Krajský přebor se vypisuje pro tyto věkové kategorie: mladší žákyně, žáci, starší žákyně, kadeti/kadetky, junioři/juniorky.

4. Hrací termíny a začátky utkání

Podzimní část: mladší žákyně žáci/starší žákyně kadeti/kadetky junioři/juniorky
  4.9.2004 5.9.2004 4.9.2004 5.9.2004
11.9.2004 12.9.2004 11.9.2004 12.9.2004
18.9.2004 19.9.2004 18.9.2004 19.9.2004
25.9.2004 26.9.2004 25.9.2004 26.9.2004
2.10.2004 3.10.2004 2.10.2004 3.10.2004
náhradní termín: 9.10.2004 10.10.2004 9.10.2004 10.10.2004
Zimní část: konec listopadu až začátek dubna
přesně bude určeno v rozlosování podle počtu přihlášených družstev
Jarní část: konec dubna až začátek června
přesně bude určeno v rozlosování podle počtu přihlášených družstev

Všechna utkání a turnaje krajského přeboru mládeže začínají v 10:00 hod.

Povinností družstev je rezervovat si všechny uvedené termíny výhradně pro mistrovské soutěže a nenarušovat jejich průběh vlastními akcemi!!!

 

 1. U soutěží hraných tzv. polským systémem
  - STK předem schvaluje všechny předehrávky, pokud se družstva dohodla a žadatel nejméně 7 dnů předem doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy rozhodčím(u), pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu) a příslušnému vedoucímu soutěže.
  - změnu termínu utkání na termín po úředním termínu může výjimečně na základě dohody družstev schválit STK. Tato změna termínu však podléhá poplatku ve výši 200,- Kč, který musí žádající družstvo zaplatit předem poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Podací lístek zaplacené poukázky nebo jeho kopii společně se žádostí o změnu termínu s dohodou družstev (potvrzení soupeře, že se změnou termínu souhlasí) musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže nejméně 14 dnů před úředním termínem (termín stanovený v rozlosování), aby mohla STK žádost projednat a na základě toho i případnou změnu termínu schválit.
   
 2. U soutěží hraných turnajovým systémem
  - může STK výjimečně na základě dohody družstev povolit změnu termínu utkání. Tato změna termínu však podléhá poplatku ve výši 200,- Kč, který musí žádající družstvo zaplatit předem poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Podací lístek zaplacené poukázky nebo jeho kopii společně se žádostí o změnu termínu s dohodou družstev (potvrzení soupeřů, že se změnou termínu souhlasí) musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže nejméně 14 dnů před úředním termínem (termín stanovený v rozlosování) a v případě předehrávky nejméně 14 dní před navrženým termínem, aby mohla STK žádost projednat a na základě toho i případnou změnu termínu povolit.

Výsledky utkání sehraných v jiném termínu bez souhlasu STK nebudou uznány.

5. Místa utkání

Všechna utkání podzimní a jarní části se hrají na venkovních hřištích zúčastněných družstev, utkání zimní části se hrají v tělocvičnách a halách. Seznam a adresy hřišť a tělocvičen (hal) budou uvedeny v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev mládeže pro sezónu 2004 - 2005", případně v příloze rozlosování zimní části soutěže.

 

Pro utkání podzimní a jarní části platí:

Má-li pořadatel k dispozici tělocvičnu nebo halu, je hostující družstvo povinno v ní sehrát utkání za předpokladu, že delegovaný nebo náhradní rozhodčí zjistí, že venkovní hřiště je ke hře nezpůsobilé. Posouzení regulérnosti tělocvičny nebo haly náleží pouze rozhodčímu utkání.

Pokud je venkovní hřiště nezpůsobilé ke hře a pořadatel nemá k dispozici halu ani tělocvičnu, postupuje se dle čl. 17, odst. 3 SŘV. Náklady, které vzniknou změnou termínu, nese pořadatel. Hostující družstvo může požadovat na pořadateli úhradu nákladů v prokázané výši. Nárok družstva musí být předán STK písemně do 15 dnů od uskutečnění utkání, jinak nárok na zaplacení nákladů zaniká.

 

Výška sítě:

žáci - 230 cm,     kadeti - 239 cm,    junioři - 243 cm,

mladší žákyně - 210 cm,    starší žákyně - 224 cm,    kadetky - 224 cm, juniorky - 224 cm.

6. Účastníci soutěže

Družstva budou uvedena v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev krajského přeboru mládeže pro sezónu 2004 - 2005".

7. Úhrada nákladů

 1. Všechna družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.
 2. Při podávání přihlášky do krajského přeboru mládeže je třeba zaplatit přiloženou poukázkou vklad za družstvo ve výši 300,- Kč (kadeti/kadetky, junioři/juniorky), 200,- Kč (žactvo) a podací lístek zaplacené poukázky nebo jeho kopii zaslat současně s přihláškou. Družstva, která jsou členy ČOS, uhradí vklad ve výši 400,- Kč (kadeti/kadetky, junioři/juniorky), 300,- Kč (žactvo). Poplatky se hradí poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 . Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

II. T E C H N I C K Á    U S T A N O V E N Í

8. Předpis

Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl.2 Soutěžního řádu ČVS (dále jen "SŘV").

Hraje se regulérním jedním míčem pořadatele, zn. Molten nebo Gala, barevným bez podavačů.

Pro krajský přebor mládeže je schválena výjimka z pravidla č. 2.2. Mezinárodních pravidel volejbalu, kterou se povoluje pro ročník 2004-2005 používání starého typu sítě bez spodní pásky.

Číslování dresů je povoleno od č. 1 do č. 99.

9. Startují:

žáci - hráči narození 1.1.1989 a mladší
kadeti - hráči narození 1.1.1987 a mladší
junioři - hráči narození 1.1.1985 a mladší
mladší žákyně - hráčky narozené 1.1.1992 a mladší
starší žákyně - hráčky narozené 1.1.1990 a mladší
kadetky - hráčky narozené 1.1.1988 a mladší
juniorky - hráčky narozené 1.1.1986 a mladší

10. Náležitosti jednotlivce a družstva

 1. Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz (viz čl. 5 SŘV). Při nepředložení registračního průkazu rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 5 SŘV.
 2. Hráči a hráčky musí mít zaplacen individuální licenční poplatek (dále ILP) ve výši
  junioři a kadeti  nar. 1.1.1985 až 31.12.1988  100,- Kč
  juniorky a kadetky  nar. 1.1.1986 až 31.12.1989  100,- Kč
  žáci  nar. 1.1.1989 a mladší  50,- Kč
  žákyně  nar. 1.1.1990 a mladší  50,- Kč
  Hráč(ka) bez zaplacení ILP nebude připuštěn(a) ke hře, jeho (její) případný start bude považován za neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
  Způsob prokazování zaplacení ILP bude uveden v rozlosování.
 3. Trenéři předkládají platný trenérský průkaz. Nevede-li při utkání družstvo trenér, kouč předkládá jiný průkaz ČVS nebo občanský průkaz.
 4. Trenéři musí mít zaplacen individuální licenční poplatek ve výši 200,- Kč.
 5. Postup při vybírání ILP bude zveřejněn v rozlosování.
 6. Všechna družstva mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 6 SŘV a předložit ji nejméně ve dvou výtiscích k potvrzení vedoucímu příslušné soutěže nejpozději do zahájení soutěže. Soupiska platí jedno soutěžní období.

Doplňování soupisek je možné do 14. ledna 2005 bez omezení. Po tomto datu nebudou doplňováni hráči(ky) na hostování ! Doplnění soupisky schvaluje opět vedoucí příslušné soutěže.

Při přestupu nebo odchodu hráče(ky) na hostování musí být hráč(ka) ze soupisky vyškrtnut(a) s ověřením vedoucího soutěže.

11. Podmínky účasti a postihy

Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, jak jsou uvedeny v bodech tohoto rozpisu a v SŘV, a tím i zavazují plnit povinnosti družstva.

Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle tohoto rozpisu, SŘV a směrnic ČVS.

Každé družstvo mládeže musí mít kvalifikovaného trenéra. Za nesplnění této podmínky bude družstvo potrestáno pokutou 300,- Kč.

Oddíly, jednoty, kluby a pod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a soutěž z jakýchkoliv důvodů nedokončí, budou pokutovány částkou 1000,- Kč. Pokud se družstvo nedostaví k utkání podle rozlosování, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 100,- Kč a družstvu bude uložena náhrada škody v prokázané výši, která vznikla soupeři (Směrnice č. 1/98 "Ukládání peněžitých plnění v ČVS", čl. 4).

Za kontumaci tří utkání bude družstvo vyloučeno ze soutěže a zaplatí pokutu rovněž ve výši 1000,- Kč. U turnajů se čtyřmi nebo více účastníky lze mimořádně omluvit neúčast na jednom turnaji bez vyloučení družstva ze soutěže. Družstvo se trestá pouze hracími důsledky. Vážný důvod neúčasti musí však družstvo předložit STK prostřednictvím vedoucího soutěže, odeslaným doporučeně nejpozději první pracovní den po turnaji.

 

Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (tričko, trenýrky). Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče (hráčku) ke hře.

Za ostatní přestupky (čl. 5 odst. c Směrnice č. 1/98 "Ukládání peněžitých plnění v ČVS") bude uložena pořádková pokuta ve výši 100,- Kč.

Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a vést o tom záznamy dle čl. 11 SŘV.

Pořadatel je povinen mít k dispozici rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčím(u).

 

Veškeré poplatky kromě ILP se hradí na účet č. 000000-0157135237/0600. Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

 

Každé družstvo musí mít zřízenu e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná korespondence (rekapitulace výsledků, tabulky apod.).

12. Systém soutěže

Ve všech kategoriích bude stanoven v podzimním rozlosování podle počtu přihlášených družstev.

13. Hodnocení výsledků

Provádí se podle čl. 27 SŘV.

14. Postupy

Krajští přeborníci v kategorii žáků postupují do přeboru ČR, v kategorii kadetů do kvalifikace o extraligu kadetů, v kategorii kadetek do kvalifikace o 1. ligu kadetek, v kategorii juniorů do kvalifikace o 1. ligu juniorů a v kategorii juniorek do kvalifikace o 1. ligu juniorek.

Postupy v kategorii starších žákyň budou upřesněny v rozlosování.

15. Rozhodčí

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Delegovaní rozhodčí budou uvedeni v rozlosování. Listina - adresář rozhodčích bude v příloze rozpisu. Delegovaný rozhodčí musí mít zaplacen individuální licenční poplatek ve výši 200,- Kč.

Při nedostavení se delegovaných rozhodčích se postupuje podle čl. 21 SŘV.

Odměny rozhodčím:
Za jedno utkání v kategorii žactva náleží rozhodčímu odměna 80,- Kč, v kategorii kadetů, kadetek, juniorů a juniorek odměna 100,- Kč. Při turnajovém systému náleží uvedené částky každému rozhodčímu za první dvě utkání, která odřídí. Za třetí a další utkání v kategorii žactva náleží rozhodčímu odměna 55,- Kč za jedno utkání, za třetí a další utkání v kategorii kadetů, kadetek, juniorů a juniorek odměna 70,- Kč za jedno utkání.

Cestovné a stravné náleží rozhodčímu podle příslušných právních předpisů.

V případě nesehrání utkání náleží odměna rozhodčímu v plné výši, při turnajovém systému náleží rozhodčímu odměna pouze za odřízená utkání.

Omluvy rozhodčích pouze pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích.

Pověřeným zástupcem KR pro předelegace rozhodčích je:
pan Jiří Kuzebauch, Na Bambouze 461, 273 05 Smečno, (tel. 312 547 325, 604 313 676).

16. Námitky a odvolání

STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS je odvolacím orgánem.

Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 28, 29, 30 a 31 SŘV. Námitky se zasílají na adresu vedoucího skupiny, odvolání na adresu sekretáře (paní Jarmila Sluková, Veronské nám. 380, 109 00 Praha 15).

Obojí se zasílá doporučeně s kopií ústřižku o zaplacení poplatku za podání námitek nebo za odvolání.

17. Zápisy o utkání, hlášení výsledků

O každém utkání se pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu podle čl. 20 SŘV a pořadatel je povinen jej zaslat doporučeně první pracovní den po konání zápasu nebo turnaje na adresu příslušného vedoucího soutěže, aby řídící orgán mohl včas posoudit a schválit docílené výsledky a průběžně o nich informovat jednotlivá soutěžící družstva. Pozdní zaslání zápisů bude STK ve smyslu finančních předpisů ČVS pokutovat částkou 100,- Kč. STK bude zaslání zápisů na adresu jiného vedoucího soutěže též pokutovat a to stejnou částkou. Nedojde-li zápis ani po urgenci, kontumuje se utkání ve prospěch soupeře.

Do zápisu se neuvádí čísla registračních průkazů, je nutné však vypsat celé jméno hráče nebo hráčky (příjmení a jméno) a číslo jeho či jejího dresu.

V případě, že rozhodčí nenastoupí k utkání řádně oblečen (bílý nebo tmavomodrý úbor, sportovní obuv) a s platným odznakem, zaznamenají kapitáni, resp. trenéři družstev tuto skutečnost do zápisu a to při jeho podpisu po utkání.

Pořadatel utkání nebo turnaje je povinen zajistit nahlášení výsledků pomocí SMS ihned po skončení utkání nebo turnaje (ještě týž den). Způsob nahlášení a telefonní číslo bude uvedeno v rozlosování. (Výsledky budou zveřejněny na internetu.) Nezajištění včasného nahlášení výsledku utkání bude pokutováno částkou 100,- Kč.

18. Tituly a ceny

Vítězná družstva všech kategorií získávají titul "Přeborník Středočeského kraje", pohár (a medaile nebo diplomy).

19. Přeborníci Středočeského kraje 2003-2004

mladší žákyně - TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt.

žáci - VO Příbram "A"

starší žákyně - TJ Agro Kolín

kadeti - VK Mladá Boleslav

kadetky - TJ Kaučuk Kralupy n. Vlt.

junioři - titul nebyl udělen

juniorky - Baník Příbram

Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS dne 11.5.2004.