↓ k navigaci

Rozpis krajského přeboru dospělých (2003-2004)


I. V Š E O B E C N Á    U S T A N O V E N Í

1. řízení soutěže

Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS.

Krajský přebor řídí Sportovně technická komise Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS (dále jen "STK").

Veškerou korespondenci, včetně zápisů z utkání zasílejte na adresu vedoucího příslušné soutěže.

Vedoucími jednotlivých soutěží „Krajského přeboru dospělých 2003 - 2004“ jsou:
 

I.třídy mužů:    Jiří ENDLER, Sportovní 3204, 276 01 Mělník,
TB: 315 625 466 TM: 602 837 578
e-mail: JiriEndler@seznam.cz
I.třídy žen: Mgr. Miloslav HURTÍK, Tylova 734, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
TB: 315 727 702
e-mail: hurtikp@kralupy.cz
II.třídy mužů: Miloslav DÍTě, Moskevská 2998, 272 04 Kladno 4,
TB: 312 263 509 TM: 606 962 338
II.třídy žen: Jaroslav KRSEK, U Početky 1946, 288 02 Nymburk,
TZ: 325 514 265 TB: 325 512 584 TM : 602 938 737,
e-mail: JaroslavKrsek@seznam.cz
 

2. Pořadatel

Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvním místě v pořadu utkání dle rozlosování nebo přímo uvedené v rozlosování.

3. Hrací termíny a začátky utkání

I. třída:    4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. a 6.12.2003, NT = 13.12.2003.
24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.2004, NT = 3.4.2004.
II. třída:    23.8., 30.8., 6.9., (7.9.), 13.9., 20.9., (21.9.), 27.9. a 4.10.2003, NT = 11.10.2003.
24.4., 1.5., 8.5., 15.5., (16.5.), 22.5., 29.5., (30.5.) a 5.6.2004, NT = 12.6.2004.
 

Začátek prvního utkání je v 10,00 hod. Druhé utkání začíná 1 hodinu po skončení prvního utkání. Družstva se mohou dohodnout na jeho dřívějším začátku, ale nejdříve půl hodiny po skončení prvního utkání.

V krajském přeboru I. třídy může pořadatel v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu hostujícího družstva a STK v časovém rozpětí :

1. utkání 9 - 11 hodin, 2. utkání 13 - 15 hodin.

Pokud nebude tato změna uvedena v rozlosování (družstvo ji uvedlo v přihlášce do soutěže), musí ji pořadatel zaslat doporučeně nejméně 15 dnů předem hostujícímu družstvu, vedoucímu soutěže, delegovanému rozhodčímu a pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu).
 

STK předem schvaluje všechny předehrávky, pokud se družstva dohodla a žadatel nejméně 7 dnů předem doručí změnu termínu potvrzenou oběma družstvy rozhodčím(u), pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz čl. 15 tohoto rozpisu) a příslušnému vedoucímu soutěže.
 

Změnu termínu utkání na termín po úředním termínu může výjimečně na základě dohody družstev schválit STK. Tato změna termínu však podléhá poplatku ve výši 300,- Kč, který musí žádající družstvo zaplatit předem poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40+identifikační číslo oddílu). Podací lístek zaplacené poukázky nebo jeho kopii společně se žádostí o změnu termínu s dohodou družstev (potvrzení soupeře, že se změnou termínu souhlasí) musí žádající družstvo zaslat vedoucímu soutěže nejméně 14 dnů před úředním termínem (termín stanovený v rozlosování), aby mohla STK žádost projednat a na základě toho i případnou změnu termínu schválit.
 

Termín kvalifikace o postup do krajského přeboru II. třídy mužů pro sezónu 2004 - 2005 je 19.6.2004.

4. Místo utkání

Všechna utkání krajského přeboru I. třídy se hrají se hrají v regulérních tělocvičnách a halách. Výjimky z rozměrů schvaluje STK.
 

Všechna utkání krajského přeboru II. třídy se hrají na venkovních hřištích zúčastněných družstev podle rozlosování.

Má-li pořadatel k dispozici tělocvičnu nebo halu, je hostující družstvo povinno v ní sehrát utkání za předpokladu, že delegovaný nebo náhradní rozhodčí zjistí, že venkovní hřiště je ke hře nezpůsobilé. Posouzení regulérnosti tělocvičny nebo haly náleží pouze rozhodčímu utkání.

Pokud je venkovní hřiště nezpůsobilé ke hře a pořadatel nemá k dispozici halu ani tělocvičnu, postupuje se dle čl. 17, odst. 3 SŘV. Náklady, které vzniknou změnou termínu, nese pořadatel. Hostující družstvo může požadovat na pořadateli úhradu nákladů v prokázané výši. Nárok družstva musí být předán STK písemně do 15 dnů od uskutečnění utkání, jinak nárok na zaplacení nákladů zaniká.

Seznam a adresy hřišť a tělocvičen (hal) budou uvedeny v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev dospělých pro sezónu 2003 - 2004".

5. Účastníci soutěže

Družstva budou uvedena v příloze rozpisu "Adresář organizačních pracovníků a hřišť družstev dospělých pro sezónu 2003 - 2004".

6. Úhrada nákladů

 1. Všechna družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.
 2. Družstva uhradí dle Směrnice č. 1/98 "Ukládání peněžitých plnění v ČVS" současně s podáním přihlášky vklad do soutěže ve výši 1000,- Kč (I. třída), 700,- Kč (II. třída). Družstva, která jsou členy ČOS, uhradí vklad ve výši 1300,- Kč (I. třída), 900,- Kč (II. třída). Poplatky se hradí poštovní poukázkou na účet č. 000000-0157135237/0600 . Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

II. T E C H N I C K Á   U S T A N O V E N Í

7. Předpis

Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 2 Soutěžního řádu ČVS (dále jen "SŘV").

Hraje se regulérním jedním míčem pořadatele zn. Molten, Mikasa nebo Gala bez podavačů, v krajském přeboru I. třídy barevným, v krajském přeboru II. třídy světlé barvy nebo barevným.

Číslování dresů dle Mezinárodních pravidel volejbalu.

8. Startují

Startují hráči a hráčky bez věkového omezení.

9. Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev a postihy

Přihlášením se do krajského přeboru přijímají družstva podmínky soutěže, které jsou uvedeny v čl. 13 a 14 SŘV a v bodech tohoto rozpisu. Tím se zavazují plnit povinnosti družstva.

Oddíly nebo kluby, jejichž družstvo je zařazeno do krajského přeboru dospělých 2003 - 2004 musí :

- plnit povinnost péče o mládež (jen družstva v krajském přeboru I. třídy).

- mít kvalifikovaného trenéra,

- mít kvalifikovaného rozhodčího, který v soutěžním období 2003/2004 odřídí nejméně 12 delegací.

Vůči družstvu, které nebude plnit povinnosti, budou uplatněny sankce či postihy podle tohoto rozpisu, SŘV a směrnic ČVS.

Pro plnění povinnosti péče o mládež platí tyto zásady :

 1. Povinnost péče o mládež může být plněna :
  - družstvem mládeže vlastního oddílu
  - nebo družstvem mládeže jiného oddílu na základě smlouvy, která bude přiložena k přihlášce do soutěže
  - nebo složením účelového vkladu 10000,- Kč na účet č. . 000000-0157135237/0600 (nezapomenout do variabilního symbolu uvést: 40 + identifikační číslo oddílu), účelový vklad bude použit výhradně k podpoře mládeže v soutěžích krajského přeboru.
 2. Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých, a to pouze pro družstvo stejné kategorie (chlapci pro družstvo mužů, dívky pro družstvo žen).
 3. Družstva mládeže plnící povinnost péče musí být zapojena v mistrovských soutěžích vyhlašovaných ČVS, krajským výborem ČVS nebo okresním výborem ČVS. Pokud družstvo mládeže soutěž nedokončí, bude příslušné družstvo dospělých považováno za neplnící péči o mládež a bude zatíženo účelovým vkladem 10000,- Kč.
 4. Družstva dospělých v I. tř. mužů a žen, která nesplní žádnou z uvedených možností povinnosti péče o mládež, nebudou do soutěže I. třídy přijata a budou zařazena do soutěže II. třídy a to jen v případě, že tato soutěž nebude naplněna oprávněnými přihlášenými družstvy. STK si naopak vyhrazuje právo doplnit soutěž I. třídy družstvy ze soutěže II. třídy, která podmínku péče o mládež splní.

Za nesplnění podmínky trenéra bude družstvo potrestáno pokutou 700,- Kč (I. třída) a 500,- Kč (II. třída), za nesplnění podmínky rozhodčího bude družstvo pokutováno částkou 1200,- Kč (I. třída) a 600,- Kč (II. třída) (nesplnění dílčí delegace : I. třída 100,- Kč, II. třída 75,- Kč).
 

Pokud se družstvo nedostaví k utkání podle rozlosování, resp. při nenastoupení družstva k utkání bude zápas kontumován ve prospěch soupeře, družstvo bude pokutováno částkou 400,- Kč a družstvu bude uložena náhrada škody v prokázané výši, která vznikla soupeři (Směrnice č. 1/98 "Ukládání peněžitých plnění v ČVS", čl. 4).

Za kontumaci tří utkání bude družstvo vyloučeno ze soutěže a zaplatí pokutu ve výši 3000,-Kč. Oddíly, jednoty, kluby apod., jejichž družstva se do soutěže přihlásí a z jakýchkoliv důvodů ji nedohrají, budou pokutovány částkou 3000,- Kč.

Družstva nastupují k utkáním v jednotném oblečení ve smyslu pravidel volejbalu (tričko, trenýrky). Pokud tomu tak nebude, rozhodčí nepřipustí hráče (hráčku) ke hře.

Za ostatní přestupky (čl. 5 odst. c Směrnice č. 1/98 "Ukládání peněžitých plnění v ČVS") bude uložena pořádková pokuta ve výši 200,- Kč.

Oddíly, kluby apod. musí zabezpečit lékařskou kontrolu všech hráčů a vést o tom záznamy dle čl. 11 SŘV.

Pořadatel je povinen mít k dispozici rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčím(u).

Veškeré poplatky kromě individuálního licenčního poplatku (ILP) se hradí na účet č. 000000-0157135237/0600 . Do variabilního symbolu je nutno uvést bez mezery číslo 40 + sedmimístné identifikační číslo oddílu (poslední desáté políčko zůstane prázdné).

Každé družstvo musí mít zřízenu e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána běžná korespondence (rekapitulace výsledků, tabulky apod.).

10. Náležitosti jednotlivce a družstva

 1. Hráči a hráčky startují na platný registrační průkaz (viz čl. 5 SŘV). Při nepředložení registračního průkazu rozhodčímu ke kontrole se postupuje dle čl. 5 SŘV.
 2. Hráči a hráčky musí mít zaplacen individuální licenční poplatek (dále ILP) ve výši
  dospělí nar. 31.12.1983 a starší 200,- Kč
  mládež (J a K) nar. 1.1.1984 až 31.12.1987 100,- Kč
  žactvo nar. 1.1.1988 a mladší 50,- Kč
  Hráč(ka) bez zaplacení ILP nebude připuštěn(a) ke hře, jeho (její) případný start bude považován za neoprávněný se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
  Způsob prokazování zaplacení ILP bude uveden v rozlosování.
   
 3. Trenéři předkládají platný trenérský průkaz. Nevede-li při utkání družstvo trenér, kouč předkládá jiný průkaz ČVS nebo občanský průkaz.
 4. Trenéři musí mít zaplacen individuální licenční poplatek ve výši 200,- Kč.
 5. Postup při vybírání ILP bude zveřejněn v rozlosování. Každý účastník ať už je hráč, trenér nebo rozhodčí zaplatí ILP pouze jednou.
 6. Všechna družstva (v kr. př. I. i II. tř.) mají povinnost vyhotovit soupisku podle čl. 6 SŘV a předložit ji nejméně ve dvou výtiscích k potvrzení vedoucímu příslušné soutěže nejpozději do zahájení soutěže. Soupiska platí jedno soutěžní období.
  Přeřazování hráčů(ek) mezi družstvy téhož oddílu viz čl.7 SŘV.
  Doplňování soupisek je možné do 23. ledna 2004 bez omezení. Po tomto datu nebudou doplňováni hráči(ky) na hostování! Doplnění soupisky schvaluje opět vedoucí příslušné soutěže.
  Při přestupu nebo odchodu hráče(ky) na hostování musí být hráč(ka) ze soupisky vyškrtnut(a) s ověřením vedoucího soutěže.

11. Systém soutěže

Krajský přebor se hraje tzv. polským systémem, v jeden den 2x se stejným soupeřem, každý s každým na 3 vítězné sety čtyřkolově.

12. Hodnocení výsledků

Podle čl. 27 SŘV.

13. Postupy

Vítězná družstva krajského přeboru I. třídy postupují do kvalifikace o 2. ligu, vítězové krajského přeboru II. třídy postupují přímo do krajského přeboru I. třídy.

Pokud se vítěz krajského přeboru I. třídy nezúčastní kvalifikace o 2. ligu, nebo ji nedokončí, nebude pro příští soutěžní období přijat zpět do krajského přeboru I. třídy. Pokud si postup do 2. ligy v kvalifikaci vybojuje a nebude chtít postoupit, bude v příštím soutěžním období zařazen zpět do krajského přeboru I. třídy jen v případě, že tato soutěž nebude naplněna oprávněnými přihlášenými družstvy.

14. Sestupy

Družstva na posledních místech krajského přeboru I. třídy přímo sestupují do krajského přeboru II. třídy. Počet sestupujících družstev je závislý na počtu sestupujících družstev Středočeského kraje z 2. ligy a na výsledku středočeského zástupce v kvalifikaci o 2. ligu.

Družstva umístěná na posledním místě každé skupiny krajského přeboru II. třídy mužů sestupují do kvalifikace o krajský přebor II. třídy. Počet sestupujících družstev bude rozšířen o další družstva podle počtu sestupujících družstev z krajského přeboru I. třídy mužů tak, aby z kvalifikace o krajský přebor II. třídy měla zaručen postup alespoň tři družstva. Družstvo vyloučené ze soutěže nebude do kvalifikace přijato.

Z krajského přeboru II. třídy žen nesestupuje žádné družstvo.

STK si vyhrazuje právo upravit sestupy podle sestupů z republikových soutěží ČVS a podle počtu přihlášených družstev.

15. Rozhodčí

Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích (KR) Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS. Delegovaní rozhodčí budou uvedeni v rozlosování.
Listina - adresář rozhodčích bude v příloze tohoto rozpisu. Delegovaný rozhodčí musí mít zaplacen individuální licenční poplatek ve výši 200,- Kč.

Na všechna utkání krajského přeboru dospělých bude delegován jeden rozhodčí. Družstva mohou na své náklady požadovat na utkání krajského přeboru I. třídy druhého rozhodčího. Písemnou žádost o delegaci druhého rozhodčího musí družstvo doručit alespoň 14 dnů před utkáním pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích (viz níže).

Při nedostavení se delegovaných rozhodčích se postupuje podle čl. 21 SŘV.

Za řízení utkání náleží rozhodčímu následující odměna za jedno utkání - Směrnice č. 2/01 a rozhodnutí výboru Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS ze dne 13.5.2003:
I.tř. 220,- Kč, II.tř. 160,- Kč

Dále rozhodčímu náleží náhrada cestovních výdajů včetně stravného podle příslušného zákona o cestovních náhradách (viz Směrnice č. 2/96 "Finanční zabezpečení soutěží ČVS").

Náležitosti rozhodčímu vyplácí pořadatel před utkáními.

V případě nesehrání utkání náleží odměna rozhodčímu v plné výši a náhrada cestovních výdajů včetně stravného.

Omluvy rozhodčích pouze pověřenému zástupci KR pro předelegace rozhodčích.

Pověřeným zástupcem KR pro předelegace rozhodčích je:
pan Jiří Kuzebauch, Na Bambouze 461, 273 05 Smečno, (tel. 312 547 325, 604 313 676).

16. Námitky a odvolání

STK je prvou instancí v námitkovém řízení. Předsednictvo Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS je odvolacím orgánem.

Podání námitek a odvolání se řídí podle čl. 28, 29, 30 a 31 SŘV. Námitky se zasílají na adresu vedoucího skupiny, odvolání na adresu sekretáře (viz adresář rozhodčích). Obojí se zasílá doporučeně s kopií ústřižku o zaplacení poplatku za podání námitek nebo za odvolání.

17. Zápisy o utkání, hlášení výsledků

O každém utkání se podle čl. 20 SŘV pořizuje zápis na předepsaném tiskopisu a pořadatel je povinen jej zaslat doporučeně první pracovní den po konání utkání na adresu příslušného vedoucího soutěže, aby řídící orgán mohl včas posoudit a schválit výsledky utkání a průběžně o nich informovat jednotlivá soutěžící družstva. Pozdní zaslání zápisů bude STK ve smyslu Směrnice č. 1/98 pokutovat částkou 150,- Kč (rozhodující je datum na poštovním razítku). STK bude zaslání zápisů na adresu jiného vedoucího soutěže též pokutovat, a to stejnou částkou. Nedojde-li zápis ani po urgenci, kontumuje se utkání ve prospěch soupeře.

Do zápisu se neuvádí čísla registračních průkazů, je nutné však vypsat celé jméno hráče nebo hráčky (příjmení a jméno) a číslo jeho či jejího dresu.

V případě, že rozhodčí nenastoupí k utkání řádně oblečen (bílý nebo tmavomodrý úbor, sportovní obuv) a s platným odznakem, zaznamenají kapitáni družstev tuto skutečnost do zápisu, a to při jeho podpisu po utkání.

Pořadatel utkání je povinen zajistit nahlášení výsledků pomocí SMS ihned po skončení utkání (ještě týž den). Způsob nahlášení a telefonní číslo bude uvedeno v rozlosování. (Výsledky budou zveřejněny na internetu.) Nezajištění včasného nahlášení výsledku utkání bude pokutováno částkou 100,- Kč.

18. Pokyny pro udělování kartiček

Viz mezinárodní pravidla volejbalu. Tresty za udělené kartičky: viz disciplinární řád volejbalu, jeho příloha č. 2.

19. Tituly a ceny

Vítězné družstvo krajského přeboru I.třídy získá titul "Přeborník Středočeského kraje" a diplom.

20. Přeborníci Středočeského kraje 2002 - 2003:

muži - Sokol Dobřichovice "B"         ženy - EMě Mělník

Rozpis byl schválen výborem Středočeského krajského volejbalového svazu ČVS dne 13.5.2003.